Obchodné podmienky

LICENČNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY GALOTY.SK

 • ČLÁNOK 1
  DEFINÍCIE POJMOV
  1. Webová stránka – je stránka www.galoty.sk.
  2. Používateľ- fyzická osoba, ktorá používa na základe osobitnej zmluvy s Poskytovateľom služby dostupné na webovej stránke www.galoty.sk, v súlade s týmito podmienkami, za účelom zverejnenia svojho autorského diela, pričom používanie služby galoty.sk jej umožňuje zobrazenie obsahu – autorského diela Nadobúdateľom.
  3. Poskytovateľ – GALOTY SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Gorkého 25, Skalica 90901, IČO: 52359107,DIČ : 2121048347, IČ DPH : SK2121048347 bankové spojenie SK88 0900 0000 0051 5986 8605, s ktorým je uzatváraná licenčná zmluva.
  4. Nadobúdateľ – každý, kto využíva službu/služby dostupné na webovej stránke www.galoty.sk pričom uzatvoril s Poskytovateľom licenčnú zmluvu, za účelom používania týchto služieb a autorských diel dostupných na webovej stránke.
  5. Služba – služba zameraná na sprostredkovanie zverejňovania, sťahovania a použitia obsahu – zvukovoobrazových záznamov alebo iných autorských diel Používateľa pre Nadobúdateľa prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa.
  6. Koncové zariadenie- počítač, mobilné telekomunikačné zariadenie, tablet a iné zobrazovacie zariadenie.
  7. Prostriedky diaľkovej komunikácie- prostriedok, ktorý bez súčasného fyzického kontaktu medzi nadobúdateľom a/alebo používateľom a poskytovateľom možno použiť za účelom vzniku, zmeny alebo zániku licenčnej zmluvy, najmä internet, elektronická pošta, telefón, fax, ponukový katalóg.
  8. Identifikačné číslo – jedinečný súbor čísel a písmen, ktorý je vygenerovaný po registrácii Nadobúdateľa, prostredníctvom ktorého bude identifikovaný pri komunikácií so serverom Poskytovateľa.
 • ČLÁNOK 2
  UZATVORENIE A TRVANIE LICENČNEJ ZMLUVY
  1. Poskytovateľ môže požiadať o licenciu pre použitie Služby prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie na webovej stránke. O licenciu požiada tak, že si zvolí Službu/balík služieb, ktoré chce využívať v rámci licencie. Pred odoslaním požiadavky Nadobúdateľ vyjadrí súhlas, že sa oboznámil a súhlasí s týmito Licenčnými podmienkami, ktorými bude viazaný v prípade uzatvorenia licenčnej zmluvy. Nadobúdateľ je povinný pre úspešné vytvorenie užívateľského účtu a Identifikačného čísla pravdivo uviesť svoje údaje v rozsahu meno a priezvisko, resp. Obchodné meno, sídlo a IČO Nadobúdateľa,a jeho emailovú adresu.
  2. Po odoslaní požiadavky, Nadobúdateľovi – žiadateľovi o licenciu bude Poskytovateľom doručený potvrdzujúci mail spolu s inštrukciami ako zaplatiť licenčný poplatok a tiež tieto licenčné podmienky.
  3. Licenčná zmluva je uzatvorená okamihom vyjadrenia súhlasu Nadobúdateľa. Nadobúdateľ vyjadrí súhlas s licenčnou zmluvou a týmito licenčnými podmienkami zaplatením licenčného poplatku. Po zaplatení licenčného poplatku bude aktivovaný prístup do Služby na webovej stránke, podľa Nadobúdateľom zvolenej Služby/balíka služieb.
  4. Licenčná zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na jeden kalendárny rok, pričom táto doba sa počíta odo dňa ktorý si Nadobúdateľ zvolil pri žiadosti o licenciu, najskôr však odo dňa zaplatenia licenčného poplatku. V prípade, že sa Nadobúdateľ s Poskytovateľom dohodnú na dlhšom alebo kratšom trvaní licencie, trvanie licencie bude uvedené vo faktúre.
  5. Ak Nadobúdateľ zaplatí poplatok za licenciu pred uplynutím platnosti licenčnej zmluvy, táto sa automaticky predlžuje o ďalšie dohodnuté obdobie. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť predĺženie licenčnej zmluvy, vrátením licenčného poplatku, ktorý už bol zaplatený alebo oznámením zaslaným Nadobúdateľovi, že trvá na ukončení licenčnej zmluvy uplynutím doby.
  6. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi nevýhradnú sublicenciu, čo znamená, že nie je vylúčené používanie Služby Poskytovateľom alebo jeho právo udeliť sublicenciu tretej osobe. V žiadnom prípade nie sú obmedzené práva autora používať alebo modifikovať službu.
 • ČLÁNOK 3
  PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE LICENCIE
  1. Tieto licenčné podmienky (ďalej len „Licenčné podmienky“) sú zmluvou medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom a vzťahujú sa na Službu Poskytovateľa, ktoré je prístupná prostredníctvom webovej stránky iba na základe prístupového mena a hesla Nadobúdateľa prideleného Poskytovateľom Nadobúdateľovi.
  2. Tieto Licenčné podmienky sa vzťahujú aj na všetky:
  – aktualizácie,
  – doplnky,
  – služby technickej podpory.
 • 1. Predmetom týchto Licenčných podmienok je udelenie súhlasu (licencie) Poskytovateľa Nadobúdateľovi na používanie Služby. Licencia sa udeľuje odplatne v súlade s aktuálnym cenníkom Poskytovateľa pre Službu zverejneného na webovej stránke. Nadobúdateľovi je umožnené na základe dohody s Poskytovateľom vytvoriť pod svojim Identifikačným číslom predplatené konto (ďalej ako „Konto“), z ktorého sa budú odpočítavať sumy podľa rozsahu, spôsobu a počtu použití Služby/balíka Služieb Nadobúdateľom, bez potreby uzatvárania osobitnej dohody a bez potreby osobitnej úhrady za každú Nadobúdateľom použitú Službu. V prípade Konta zriadeného v prospech Nadobúdateľa bude Poskytovateľom Nadobúdateľovi zasielaný po ukončení kalendárneho mesiaca elektronickými prostriedkami prehľad čerpania Služby v danom kalendárnom mesiaci.
 • 2. Aktuálny text týchto Licenčných podmienok je zverejnený na webovej stránke pričom Nadobúdateľ vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s Licenčnými podmienkami uhradením licenčného poplatku, využívaním Služby alebo prihlásením sa na webovú stránku Poskytovateľa. Vykonaním akéhokoľvek z úkonov podľa prechádzajúcej vety vzniká licenčný vzťah medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom. V prípade nesúhlasu s týmito Licenčnými podmienkami, Službu nie je možné používať, kopírovať žiadne časti Služby ani akýmkoľvek spôsobom vstupovať do sekcií webovej stránky.
 • 3. Nadobúdateľ bude využívať Službu prostredníctvom individuálneho jedinečného prihlásenia na webovej stránke Poskytovateľa. Službu je zo strany Nadobúdateľa možné používať po uzatvorení licenčnej zmluvy („ ďalej tiež aj licencia“).
 • 4. Nevyhnutnou podmienkou uzatvorenia licenčnej zmluvy je registrácia Nadobúdateľa-žiadateľa o licenciu a vytvorenie účtu na webovej stránke, prevádzkovaný podľa podmienok Poskytovateľa, prostredníctvom ktorého môže požiadať a aktivovať licenciu.
 • 5. Nevyhnutnou požiadavkou na používanie Služby je internetové pripojenie, počas celej doby používania Služby. Pri využívaní internetového pripojenia môžu byť účtované poplatky za internetové pripojenie, poskytovateľom internetového pripojenia, ktoré si hradí Nadobúdateľ. 6. Nadobúdateľ súhlasom s licenčnými podmienkami vyjadruje zároveň svoj súhlas s prenosom určitých štandardných elektronických informácií zo zariadenia, na ktorom používa Službu, a to v súvislosti s využívaním internetových služieb prevádzkovaných Poskytovateľom.
 • ČLÁNOK 4
  ROZSAH LICENCIE
  1. Poskytovateľ udeľuje obmedzenú licenciu v rozsahu uvedenom v týchto podmienkach. Celý obsah webovej stránky a Služby, vrátane, ale nielen, akéhokoľvek softvéru, umeleckých prvkov, animácii, videí, obrázkov, hudby, zvukov, komunikácii, textu, čísiel a mechaniky služby, a marketingových materiálov (ďalej len ako „Obsah“), sú predmetom autorského práva autora. Celý Obsah je predmetom autorskoprávnej ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov. Obsah nahratý Používateľom sa však nestáva majetkom Poskytovateľa.
  2. Nadobúdateľ je oprávnený používať Službu v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu licenčnej zmluvy. Nadobúdateľ je oprávnený používať Službu, jej funkcionalitu a všetky ich časti v rozsahu, ktorý je obvyklý pri danom druhu Služby a spôsobe jej použitia. Nadobúdateľ je oprávnený, po úhrade licenčného poplatku v prípadoch, kedy to Služba vyžaduje, stiahnuť si do Koncového zariadenia a použiť pre vlastnú potrebu autorské diela zverejnené v Službe na webovej stránke. Nadobúdateľ je oprávnený Službu používať iba na jednom zariadení v rovnakom momente. Za žiadnych okolností nemá Nadobúdateľ právo Obsah Služby stiahnutý a uložený súčasne na viac než jednom zariadení. Nadobúdateľ nie je oprávnený autorské diela stiahnuté zo Služby na webovej stránke použiť na komerčné účely ale ani také účely, ktoré sú v rozpore s udelenou licenciou Nadobúdateľovi.
  3. Nadobúdateľ nie je oprávnený stiahnuté dielo kopírovať, verejne rozširovať ani vykonávať jeho analýzu, extrakciu alebo akékoľvek spracovanie diela. Zakázané sú upravovanie diela, opätovné zostavovanie, rozoberanie a spätné inžinierstvo. Rozmnožovanie, ukladanie, vyberanie a / alebo zdieľanie Obsahu s tretími stranami je považované za porušenie autorských práv a licenčnej zmluvy.
  4. Predmetom licencie nie je, a teda Nadobúdateľ nie je oprávnený, používať logo alebo ochrannú známku Poskytovateľa. Použitie loga/ochrannej známky je možné iba po predchádzajúcom súhlase Poskytovateľa. V prípade neoprávneného použitia ochrannej známky alebo loga má Poskytovateľ nárok na náhradu škody, ktorá mu tým bola spôsobená.
  5. Nadobúdateľ nie je oprávnený Služby žiadnym spôsobom modifikovať, ani do nich zasahovať akýmkoľvek iným spôsobom, než spôsobom, ktorý pri bežnom používaní umožňuje užívateľské rozhranie.
  6. Licencia sa vzťahuje aj na všetky budúce aktualizácie služieb (update a/alebo upgrade), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, Poskytovateľovi však z toho ustanovenia nevyplýva záväzok vykonávať akékoľvek aktualizácie služieb.
  7. Nadobúdateľ nie je oprávnený vytvoriť záložnú kópiu Obsahu stiahnutého zo Služby na webovej stránke v súlade s týmito Licenčnými podmienkami.
  8. Smrťou Nadobúdateľa, ktorému bola udelená licencia podľa týchto Licenčných podmienok k Obsahu poskytnutého Službou, licencia neprechádza na právnych nástupcov, ani dedičov. Smrťou Nadobúdateľa zaniká zmluvný vzťah založený týmito Licenčnými podmienkami.
  9. Územná platnosť licencie nie je obmedzená.
 • ČLÁNOK 5
  POPLATOK ZA POSKYTOVANIE SLUŽBY
  1. Poplatok za používanie Služby a udelenie licencie je uvedený pri výbere Služby/jednotlivých balíkov služieb.
  2. Poplatok je splatný okamihom výberu Služby/balíka služieb, jedným zo spôsobov uvedeným Poskytovateľom pri výbere Služby/balíka Služieb, pričom zaplatením licenčného poplatku je uzatvorená licenčná zmluva.
  3. Poplatok sa platí v eurách a považuje sa za zaplatený okamihom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa uvedený na webovej stránke, resp. v týchto Licenčných podmienkach pri údajoch o Poskytovateľovi.
 • ČLÁNOK 6
  ZÁNIK LICENČNEJ ZMLUVY
  1. Autorizácia na výkon udelených práv zaniká najneskôr v momente ukončenia platnosti licenčnej zmluvy.
  2. Licenčná zmluva zaniká:
  a\ zánikom vlastníckeho práva ku koncovému zariadeniu;
  b\ odstúpením z dôvodov uvedených v zákone alebo týchto podmienkach;
  c\ písomnou dohodou zmluvných strán;
  d\ odmietnutím predĺženia licenčnej zmluvy podľa článku 2 bod 5 týchto licenčných podmienok;
  e\ ďalšími spôsobmi uvedenými na inom mieste týchto podmienok, alebo stanovenými zákonom.
  1. Licenčná zmluva zaniká v dôsledku tej zo skutočnosti, ktorá nastane ako prvá.
  2. V prípade zistenia nelegálneho použitia Služby alebo Obsahu Nadobúdateľom, nad rozsah udelenej licencie, je Poskytovateľ oprávnený, v záujme ochrany autorských práv autora a zamedzeniu jeho ďalšieho porušovania, odstúpiť od licenčnej zmluvy a zrušiť licenciu ku dňu, kedy sa o porušení dozvedel.
  3. Poskytovateľ licencie je oprávnený odstúpiť od licenčnej zmluvy a zrušiť licenciu v prípade porušenia povinností Nadobúdateľa podľa článku 4 ods. 3, 4 a 5 a článku 7 týchto licenčných podmienok ku dňu kedy sa o porušení dozvedel.
 • ČLÁNOK 7
  POVINNOSTI NADOBÚDATEĽA

1. Nadobúdateľ nie je oprávnený: a) používať Službu spôsobom, ktorý je v rozpore s licenčnými podmienkami; b) používať mechanizmy, softvér a programy, ktoré môžu poškodiť Službu; c) používať opatrenia, ktoré by viedli k neprijateľnému preťaženiu systémov prostredníctvom ktorých je Služba poskytovaná na webovej stránke; d) využívať alebo zverejniť chyby (bugs) v programovaní Služby, ktoré by mohli pre Nadobúdateľa alebo tretiu osobu predstavovať výhodu, na vlastné účely a/alebo účely tretích strán. e) používať softvér, ktorý umožňuje „získavanie údajov“ (Datamining) alebo akýmkoľvek iným spôsobom zbiera informácie týkajúce sa Služby. f) porušovať platné zákony, navádzať na porušovanie zákonov alebo odkazovať na takéto príspevky,

h) používať Služby na komerčný účel alebo ich predaj pre tretie strany alebo ich propagáciu (aj prostredníctvom odkazov),
i) licenciu postúpiť tretej osobe alebo ju poskytnúť tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa.
j) obchádzať akékoľvek technické obmedzenia Služby alebo webovej stránky,
k) napriek stanoveným obmedzeniam vytvárať viac kópií Softvéru, než je uvedené v týchto Licenčných podmienkach,
l) poskytnúť Obsah akejkoľvek inej osobe, najmä na účely vyhotovenia kópie, ak v týchto Licenčných podmienkach nie je uvedené inak,
m) uložiť Obsah na akékoľvek internetové úložisko,
n) prenajímať, poskytovať za poplatok ani požičiavať Obsah,
o) používať Obsah na účely služieb komerčného hosťovania.

 1. Nadobúteľ je povinný :
  a) zaplatiť licenčný poplatok;
  b) neodkladne oznamovať chyby služby podľa článku 8 týchto licenčných podmienok;
  c) dodržiavať ustanovenia týchto podmienok a pokynmi Poskytovateľa;
  d) zdržať sa konania, ktoré ohrozuje alebo narúša prevádzku a funkčnosť služby;
  e) v prípade podozrenia na zneužitie treťou stranou toto bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.
 2. Je zakázané: a) používať softvér pre automatizáciu, hacky alebo iný neoprávnený softvér určený k úprave Služby. b) používať akýkoľvek neoprávnený softvér navrhnutý na zachytenie zdroja alebo iné zbieranie informácii Služby. c) získavať alebo sa pokúšať o získanie hesiel alebo iných súkromných i nformácii od iných používateľov Služby e) dekompilovať, upravovať, alebo inak reprodukovať ľubovoľnú časť Služby. ČLÁNOK 8 DOSTUPNOSŤ
  1. Poskytovateľ ručí za dostupnosť Služby v priemere 95 % počas roka. Nie je tu zahrnutý čas na pravidelnú údržbu, ktorá je možná len v offline režime, ani čas, ktorý Poskytovateľ nevie ovplyvniť, napr. v dôsledku vyššej moci, externej manipulácie alebo iných problémov.
  2. Poskytovateľ je oprávnený dočasne, najdlhšie však na dobu 24 hodín znemožniť Nadobúdateľovi prístup k Službe, z dôvodu vykonávanie aktualizácie služby (update/upgrade) alebo z dôvodu odstraňovania chýb. Na takúto plánovanú aktualizáciu, resp. plánované odstraňovanie chýb je Poskytovateľ povinný Nadobúdateľa upozorniť prostredníctvom webovej strány alebo Služby.
  3. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť chybu v čo najkratšom čase.
 • ČLÁNOK 9
  ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA LICENCIE
 1. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť Služby v dôsledku výpadku internetového pripojenia. Tiež nezodpovedá za stratu údajov Nadobúdateľa na jeho Koncovom zariadení.
  1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z alebo vzniknuté v akejkoľvek súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používať Službu alebo jej chybami.
  2. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby Služby, ktoré by vznikli v dôsledku ich nesprávneho používania (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou.
  3. Rovnako poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri použití Služby v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom zrejmých.
 • ČLÁNOK 10
  ROZHODNÉ PRÁVO

1. Všetky právne vzťahy založené licenčnou zmluvou/týmito licenčnými podmiekami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a platia pre ne príslušné ustanovenia zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona a týchto Licenčných podmienok (ďalej tiež „ podmienky“). Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou licenčnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami jednotlivých citovaných dokumentov budú mať prednosť v poradí najprv kogentné ustanovenia Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, potom ustanovenia licenčných podmienok a napokon dispozitívne ustanovenia Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 2. Všetky prípadné spory v súvislosti s licenčnými podmiekami budú zmluvné strany prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou spor bude riešiť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky príslušný súd.

 • ČLÁNOK 11
  DORUČOVANIE
 • Všetky oznámenia a žiadosti týkajúce sa Služby a týchto licenčných podmienok sa podávajú písomne, ak nie je dohodnuté inak.
  1. Poskytovateľ doručuje korešpondenciu prednostne na kontaktný email uvedený pri registrácii účtu žiadateľa o licenciu – Nadobúdateľa.
  2. Nadobúdateľ je oprávnený doručovať korešpondenciu na kontaktný mail Poskytovateľa alebo na kontaktnú adresu v sídle Poskytovateľa.
  3. Korešpondencia zaslaná na mailovú adresu sa považuje za doručenú momentom jej odoslania.
  4. Nadobúdateľ je povinný informovať bez zbytočného odkladu Poskytovateľa o každej zmene svojich kontaktných údajov.
 • ČLÁNOK 12
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH INFORMÁCIÍ
 • Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Všetky informácie obchodného a technického charakteru získané na základe a/alebo v akejkoľvek súvislosti s Licenčnou zmluvou a týmito Licenčnými podmienkami, sa považujú za dôverné a účastníci budú o nich zachovávať mlčanlivosť, a to i po ukončení platnosti a účinnosti Licenčnej zmluvy.
 • Nadobúdateľ bez výhrad súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený zbierať informácie získané od Nadobúdateľa na základe Licenčnej zmluvy a používania Služby, ktoré je Poskytovateľ oprávnený použiť pri svojom marketingu alebo propagácii. Poskytovateľ vyhlasuje, že informácie takto zozbierané budú predstavovať len štatisticky agregované čísla.
 • ČLÁNOK 12
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Pokiaľ by sa mali stať jednotlivé ustanovenia týchto licenčných podmienok neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného zmluvného vzťahu Poskytovateľa a Užívateľa.
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto Licenčných podmienok. V prípade, ak Nadobúdateľ nebude súhlasiť so zmenou Licenčných podmienok, je oprávnený odstúpiť od týchto Licenčných podmienok. Aktuálna verzia Licenčných podmienok je vždy zverejnená v príslušnej sekcii na webovej stránke. Ak Nadobúdateľ bude pokračovať v používaní Služby aj po zmene Licenčných podmienok, pokračovanie v používaní Služby sa bude považovať za súhlas so zmenenými Licenčnými podmienkami.